Platnost organizačního řádu od 1. srpna 2015

I.

Rodinné centrum Pampeliška Březnice / dále jen RC / je zapsaný spolek. RC poskytuje poskytuje prorodinné služby zejména pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, pořádá též akce pro širokou veřejnost, jazykové, zájmové a vzdělávací kurzy pro děti a dospělé. Každý návštěvník je povinen řídit se organizačním řádem RC.

Členem RC se může stát každý občan po zaplacení členského příspěvku ve stanovené výši a termínu. Členství opravňuje ke slevám na vstupném a ceně kurzů a mimořádných akcí.

Pro účely evidence členů a návštěvníků RC rozlišuje tyto kategorie:

  • Člen RC – návštěvník mající zaplacený členský příspěvek na dané období
  • Návštěvník RC – návštěvník neplatící členský příspěvek
  • Dospělý návštěvník pravidelného kurzu
  • Dítě navštěvující pravidelný kurz či kroužek v RC

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada svolaná nejméně 1krát za rok, výkonným orgánem je rada / 5 – 11 členů /, která volí předsedu spolku /statutární orgán/ a místopředsedu spolku. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Je volen valnou hromadou. Základním dokumentem RC jsou stanovy, které jsou k dispozici u zaměstnance RC.

Chod RC řídí a zajišťuje rada RC. Pokud je obsazena funkce zaměstnance RC, přechází část povinností na pracovníka/ky/.

S Vašimi dotazy, náměty či připomínkami se obracejte na zaměstnance RC nebo členy rady spolku.

II.

Do RC mohou přicházet pouze osoby bez zjevných známek nemoci.

III.

Každý dospělý návštěvník RC / s libovolným počtem dětí / je povinen zaplatit vstupné dle platné sazby. Po zaplacení může využívat zařízení RC, zúčastnit se připraveného programu, připravit sobě i dětem občerstvení z volně přístupných zásob / káva, čaj, šťáva apod. / V rámci programu RC lze využívat přilehlou zahradu.

Návštěvníci placených kroužků a dospělí doprovázející své děti na placené kroužky jsou povinni zaplatit cenu kroužku za příslušné období ve stanovené výši.

IV.

Před odchodem z RC je dospělí návštěvník povinen uvést zařízení RC do původního stavu – umýt po sobě či dítěti nádobí, uklidit hračky, stolky apod.

V.

Dospělý návštěvník RC zodpovídá za děti, se kterými do RC přišel, věnuje jim dostatečnou pozornost, aby minimalizoval nebezpečí úrazu. Rovněž dohlíží, aby se děti chovaly ohleduplně k ostatním a šetrně zacházely s vybavením RC. Rodiče dětí, které navštěvují odpolední kroužky, ručí za své děti před i po skončení kroužku.

VI.

Dospělí návštěvníci a jejich děti jsou povinni dodržovat základní pravidla hygieny. V prostorách herny, učebny a kuchyňky je nutné se přezouvat. Svrchní ošacení a obuv ukládají návštěvníci v šatně RC.

VII.

V prostorách RC a přilehlé zahradě je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné omamné látky.

VIII.

Každý návštěvník RC ručí za své věci, nenoste prosím do RC cennosti, nedávejte dětem větší obnosy peněz. RC neručí za poškození Vámi přinesených hraček.

IX.

Zvažte prosím, jaké pamlsky přinesete do RC! Někteří rodiče upřednostňují racionální stravu, některé děti mají zdravotní omezení. Chcete-li nabídnout občerstvení jiným dětem, mějte ohledy i na ně.

X.

Každý návštěvník RC je povinen seznámit se a řídit se organizačním řádem RC. Svým podpisem potvrzuje souhlas s jeho ustanoveními, zároveň vyslovuje souhlas s uveřejňováním fotografií pořízených během všech akcí pořádaných RC.