Příměstské tábory

bližší informace: Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní gang Březnice

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756

název projektu: Dětské léto v Březnici

Rodinné centrum Pampeliška, z.s. ve spolupráci s partnery pokračuje v roce 2021 v realizaci výše uvedeného projektu,
jehož cílem je umožnit rodičům sladit rodinný a pracovní život.
Toho bude dosaženo uspořádáním několika turnusů příměstských táborů v období školních prázdnin.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu: rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.


V rámci tohoto projektu se v roce 2021 uskutečnilo:

Turnusy organizované s partnerem SK Březnice 1918, z.s.:

3 turnusy plné sportovních aktivit, sportovních činností a pobytu venku se sportovními lektory Martinem Brňákem, Václavem Harantem a Adamem Zárubou

26.07. – 30.07.2021 – Prázdniny v pohybu

26.07. – 30.07.2021 –  Letní škola sportu

26.07. – 30.07.2021 –  Outdoor kemp

Turnusy organizované s partnerem Kulturní Gang Březnice, z.s.:

1 turnus na starém kluzišti:

02.08. – 06.08.2021 – EXPEDICE DIVOČINA

vedoucí turnusu: Dáša Nesvedová

Díky dotaci bylo možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst za zvýhodněnou cenu.


Podmínky dotačního programu, které musí rodiče splnit, aby mohli využít zvýhodněné ceny turnusu:

  • vazba na trh práce v zájmovém území MAS Podbrdsko.

Dokládá se potvrzením od zaměstnavatele nebo úřadu práce o vedení v evidenci nebo potvrzením o studiu či rekvalifikaci. Podnikatelé (OSVČ) dokládají výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů (žijících ve společné domácnosti s dítětem)

  • rodič samoživitel či rozvedená/ý, vdova/vdovec doloží čestné prohlášení o tom, že pečují o dítě sami či je svěřeno do jejich péče

Dokumenty, které bude před nástupem na tábor rodič dokládat:

  • přihláška dítěte
  • smlouva o poskytování služeb zajištění péče o děti
  • kopie průkazky zdravotní pojišťovny
  • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  • prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní dotazník
  • prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z  příměstského tábora – zplnomocnění jiné osoby k vyzvedávání dítěte
  • monitorovací list podpořené osoby
  • event. další dle aktuální situace zejména s ohledem na epidemiologická opatření (Covid-19)

DOKUMENTY PŘIDÁME POSTUPNĚ DLE VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A VYJASNĚNÍ KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK PRO KONÁNÍ TÁBORA.

Předpokládáme, že před konáním tábora bude s rodiči svolána osobní schůzka, kde všechny potřebné dokumenty rozdáme a vysvětlíme jejich vyplnění. Zároveň bude možné provést platbu v hotovosti nebo předáme pokyny pro bezhotovostní platby.

Veškeré informace podá koordinátorka celého projektu:

Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní Gang Březnice

dasanesvedova@seznam.cz